Classic

Classic Mani & Pedi
$65.00

Classic Intensive Mani & Pedi
$105.00

 

Naked

Naked Mani & Pedi
$60.00

Shellac

Shellac Mani & Classic Pedi
$85.00

Shellac Mani & Pedi
$95.00

Shellac Intensive Mani & Pedi
$135.00

 

 

 

Bio Sculpture

Bio Sculpture Mani & Shellac Pedi
$125.00

Bio Sculpture Mani & Pedi
$140.00

Bio Sculpture Intensive Mani and Pedi

$180.00